Boisko wielofunkcyjne

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA STADIONIE MIEJSKIM W PRZASNYSZU
 
1.  Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest na Stadionie Miejskim w Przasnyszu i zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.
2.  Boisko wielofunkcyjne czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 21.00, soboty i niedziele (kwiecień-październik) w godz. 10.00-18.00
3.  Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny z pierwszeństwem korzystania dla:

4.  Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze OSiR, lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z osobą dozorującą obiekt, w przypadku wolnego pola gry. Pracownik OSiR prowadzi harmonogram wykorzystania obiektu. Dzieci w wieku do 10 lat mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Rezerwacji można dokonać w biurze OSiR od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lub u osoby dozorującej obiekt.

6. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z dyrektorem OSiR. Osoby prywatne oraz grupy zorganizowane korzystające z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązane są do:

7. Zarządca zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

8. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty” i „lanki”.

9. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

10. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobie dozorującej obiekt.

11. Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

12. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:

13. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Za przedmioty wartościowe pozostawione lub skradzione na terenie obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu

14. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych.

15. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych niniejszym regulaminie. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z obiektu. Korzystanie z obiektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.